T

tlbb1x

New member
𝐌𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟎
𝐎𝐩𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐞𝐬𝐭: 𝟏𝟗𝐡𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐎𝐩𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐞𝐭𝐚: 𝟏𝟗𝐡𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝗕𝗮̀𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗶́𝗰𝗵:
Phiên bản Tình Kiếm 2010
Bản 9 phái chuẩn Tình Kiếm 2010
Vào nhân vật nhận LV30 giới hạn level 119
Exp x15
Shop ko bán vàng, Thủy lao và làm nhiệm vụ để kiếm vàng,
Shop Free ngọc 4 bán ngọc 6. Drop ngọc 5 max 7
Hỗ trợ set đồ tân thủ đục sẵn 4 lỗ
Bí tịch, yếu quyết giá cao, ác bá sẽ có tính cạnh tranh rất cao Đồ mặc chủ yếu đồ Full môn phái và đồ chế.
Hoạt động phó bản, bos map hệ thống chuẩn VNG
Lộ trình mở ít tính năng và Update từ từ: như thần khí, võ hồn, điêu văn, long văn, tinh thông...
Shop pet 99% nguyên bản
𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/tinhkiem2010/
𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: https://www.facebook.com/groups/tinhkiem2010/edit
𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐙𝐚𝐥𝐨: https://zalo.me/g/lijwij696
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://tinhkiem2010.com
 
Last edited:
Top